Hoolekogu kohustused, ülesanded
• kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja
kasvatustegevusest ning majandamisest
• annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi
lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite
otstarbekaks kasutamiseks
• teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid
lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks
• osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba
ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni
töös
• otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse
• otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu
otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude
vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine.
§ 5. Vanema osa kasutamine
Vanema osast laekunud vahendeid kasutab lasteasutus
hoolekogu heakskiidul
§ 6. Aruandlus
Laekunud vahendite kasutamise kohta esitab lasteasutuse
juhataja üks kord aastas, aruandeaasta lõpus, tegevusaruande
lasteasutuse hoolekogule ja Tallinna Haridusametile.

Koolieelse lasteasutuse seaduse
• §91 Lasteasutuse järjepideva arengu tagamiseks koostab
lasteasutus koostöös hoolekogu ja pedagoogilise
nõukoguga lasteasutuse arengukava
• §19 Lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise
ja lahtioleku aja otsustab valla- või linnavalitsus
hoolekogu ettepanekul
• §21 Direktor peab kord aastas esitama valla- või linnavalitsusele
ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteasutuse
õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust
ja raha kasutamisest, samuti teatama kirjalikult
lasteasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest
ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutustest
• § 242 hoolekogu kooskõlastab lasteasutuse sisehindamise
aruande
Kuidas korraldada
hoolekogu tööd?
• Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete
hulgast esimehe ja tema asetäitja
• Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt
üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori
ettepanekul
Lasteaia hoolekogu
Hoolekogude õigused
• Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või
linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni
Koolieelse lasteasutse seaduse § 7
Lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on valla- või linnavalitsusel
õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu
korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni
kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra
ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra
Hoolekogu roll
Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 alusel
• Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne
on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste
arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd
lasteasutuse personaliga
Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava
§ 2. Lasteasutuse õppekava
Lasteasutuse õppekava koostamisest ja arendamisest
võtavad osa lasteasutuse pedagoogid, kaasates lapsevanemaid
Lasteasutuse õppekava kinnitab lasteasutuse juhataja
pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära
hoolekogu arvamuse.
• Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja,
iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindajakohalik