MTÜ Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liit (edaspidi TLHL) on 2009. aasta lõpus ühiskondlikel alustel loodud ühendus.

TLHL-u eesmärgiks on Tallinna lasteaedade hoolekogude koondamine nende tegevuse koordineerimiseks ja aktiivne osalemine lapsi puudutavate arutelude, õppeprogrammide, rahastamise jms väljatöötamisel, järelvalve teostamisel ning ettepanekute tegemisel.
Samuti võtab TLHL seisukoha eelarvet puudutavate teemade ja seaduseelnõude kohta.
TLHL on ka koht, kus on võimalik vahetada kogemusi või saada informatsiooni lasteaedade igapäevase elu-olu kohta. Kogemusi vahetades ja ühiselt tegutsedes soovime parendada kõigi Tallinna lasteaedade olukorda.
TLHL on sõltumatu ja erakondlikult apoliitiline liit.

Hangi omale TLHL’u põhikiri siit.

Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liidu toimimise alused

Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liit (TLHL) on lastevanemate poolt ellu kutsutud ja erakondlikust poliitikast sõltumatu ühendus, mis loodi eesmärgiga koordineerida hoolekogude tegevust. TLHL ainus käivitav jõud on aktiivne lapsevanem. Kogu meie tegevus on vabatahtlik ja ühiskondlik. Oleme liidu näol loonud tööriista, mille abil saab iga aktiivne lapsevanem anda oma erakordse panuse meie laste ja nende õpetajate arengukeskkonna parandamiseks.

Kui hoolekogu on ainukene koht, kus lapsevanem saab sisuliselt kaasa rääkida oma lapsele parima arengukeskkonna loomisel, siis üksiti on hoolekogu parim õppimise ja koos kasvamise koht aktiivsetele lapsevanematele. Siit edasi, TLHL kaudu on lapsevanemal võimalik  panna ennast proovile eelkõige hea suhtlejana, aga ka konstruktiivse kriitikuna. Meie tänuväärsed suhtepartnerid on Tallinna Haridusamet ja Linnavalitsus, Haridus- ja Teadusministeerium ning Sotsiaalministeerium, Eesti Lastevanemate Liit ja Alushariduse Juhtide Ühendus, erinevad Riigikogu komisjonid ja poliitilised fraktsioonid jne.

Alljärgnevalt kirjeldame oma vaatenurki ja arusaamasid. Esmalt peame oluliseks märkida, et defineerime probleemi kui soovitu ja tegelikkuse erinevust ning probleemi tasandeid on meie käsitluses kolm:

  1. Ühe isiku probleem ühes lasteaia rühmas ja siin peaks probleemi põhjustega ühiskondlikul tasandil tegelema lasteaia rühma valitud esindaja, kes vajadusel teavitab probleemist lasteaia hoolekogu.
  2. Kui on mitu sarnase probleemiga isikut samas lasteaias, siis otsitakse ühiskondlikult lahendit juba hoolekogus. Kui hoolekogu ei saa oma jõududega hakkama, siis palub ta abi liidult.
  3. Kui on mitu sarnase probleemiga lasteaeda, siis just selle tasandi probleemi põhjustega ühiskondlikus korras  tegelemiseks ongi loodud TLHL.

Probleemi lahendamiskäik eeldab meie vaatenurgast järgnevat loogikat:

  1. kui lapsevanem tajub probleemi, siis teavitab sellest õpetajat. Kui lahendust ei leidu sellel tasandil,
  2. siis pöördutakse juhataja poole. Kui tegemist on probleemiga,
  3. mida saab lahendada oma ühiskondlikke jõududega, siis juhataja kaasab hoolekogu. Kui oma jõududest ei piisa, siis pöördub juhataja Haridusameti poole. Kui Haridusamet ei saa või ei pea võimalikuks aidata,
  4. siis pöördub juhataja hoolekogu poole ja hoolekogu uurib TLHL kaudu, milliseid võimalikke lahenduskäike on teised lasteaiad sarnases olukorras antud probleemi korral kasutanud.

Probleeme on meie käsitluses kahte liiki. Esiteks need, mis on juba ilmnenud ja mille põhjustega peab paratamatult tegelema. Teiseks lähituleviku probleemid, mille kujunemine on tõenäoline ja prognoositav ning millega on vaja tegeleda preventiivselt. Seni on rõhk paraku langenud esimesele liigile ja seepärast näeme ka liidu eestkõneleja võimekuse parandamises suurepärast võimalust liikuda tulekahju kustutamiselt pigem ennetustööde valdkonda.

Selleks, et seda eesmärki saavutada, oleme planeerinud kaks meedet:

  1. Hoolekogude koolitamine ja selle kaudu reaalse suhtevõrgustiku loomine.
  2. TLHL kodulehe väljatöötamine ehk virtuaalse suhtevõrgustiku loomine.

Esimesel juhul keskendume peamiselt suhete loomisele ja hoidmisele, teisel juhul keskendume suhete hoidmisele ja arendamisele.

Kõnealuse infovõrgustiku aitab kujundada süsteemne ja järjepidev hoolekogude koolitamine. Iga koolitus aitab TLHL esindajatel luua asised suhted vähemalt ühe uue Tallinna lasteaiaga.  Ideaalis osalevad koolitusel mitme erineva lasteaia esindajad – nii lasteaia hoolekogu liikmed, kui ka õpetajate ja juhtkonna esindajad. See loob paremad võimalused isikliku kontakti kujunemiseks ja terviklikuma ülevaate saamiseks konkreetse probleemi põhjustest.

Aktiivsete hoolekogude kaardistamine toimub igal sügisel. Suhtlemisprotsess saab reeglina alguse liidu esindaja telefonikõnest lasteaeda (vähemalt 130 kõnet septembrikuu jooksul). Aktiivsuse määratlemise aluseks on regulaarselt kaks korda aastas (oktoobris ja aprillis) hoolekogu poolt liidule antav lühiülevaade olukorrast lasteaias. Ülevaade vormistatakse vastusena küsimustikule. Küsimustik on üles seatud liidu kodulehele.

Koostame registri, mis aitab  hoolekogu liikmetel paremini mõista, milliste probleemidega on võimalik ja vajalik ise hakkama saada ning milliste probleemide puhul on asjakohane liidult abi paluda. Iga kirjeldatud probleemi juurde  on lisatud ülevaade senistest parimatest praktikatest.

Sarnaselt registrile võimaldame kodulehel igale õpetajale, abipersonali liikmele ja lapsevanemale lasteaia sisehindamise huvides täita „Pühendumise indeks“ ning „Lojaalsuse mõõdupuu“. Selle töövahendi kasutamine aitab luua üsna selget pilti lasteaia sisekliimast ning võimaldab üksiti juhtkonnal ja hoolekogul oma eestkõneleja rollis adekvaatsem olla ning tendentse jälgides rohkem probleemide ennetamisele pühenduda.

Koduleht on vaja muuta piisavalt atraktiivseks ja mugavaks, et hoolekogude liikmed ja lasteaia personal oleksid valmis sealseid materjale kasutama ning omakorda lasteaiaga seonduvat olulist informatsiooni jagama. Selleks loome internetipõhise kommunikatsioonivõrgustiku, mis võimaldab saada reaalajas ülevaate nn jooksvatest probleemidest ja võimaldab nende kaardistamise. See eeldab võimekust infovoogude juhtimises, analüüsis ja sünteesis. Samuti eeldab see head ülevaadet valdkonna seadusandlusest, vastavatest ühiskondlikest kokkulepetest ja päevapoliitilisest olukorrast.

Eeldame, et kui meie poole pöördub hoolekogu esindaja, kes esitab probleemi lühikirjelduse, siis sellele on lisatud õpetaja, hoolekogu ning juhataja seisukoht ja vajadusel ka haridusameti seisukoht. Seeläbi saame veenduda, kas kõnealuse probleemi lahendamiseks on kõik endast sõltuv ära tehtud. Ühiste suuremate probleemide jaoks loome initsiatiivi üles näidanud lapsevanematest temaatilised töörühmad (näiteks: lasteaia rahastamise töörühm, õiguslik töörühm, pedagoogiline töörühm jne.).

Nagu eelpool mainitud saad liidust teavet varasemate kogemuste ja praktiliste lahenduste kohta ning vajadusel koondab liit kõik asjakohased jõud, et kohaliku omavalitsuse, riigi ja meedia abiga mõistlikud lahendused leida.